Kompleksowa Realizacja Projektu od A do Z

Etap I – Przygotowanie Założeń Projektu

  • analiza planowanego Projektu pod kątem dostępnych funduszy i możliwości pozyskania dotacji;
  • wstępne oszacowanie wielkości Projektu
  • określenie regulaminu naboru chętnych wśród beneficjentów docelowych (mieszkańców Gminy)
  • Ustalenie terminów spotkań informacyjno – edukacyjnych

Etap II – Realizacja

  • przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców Gminy
  • weryfikacja techniczna możliwości budowy źródeł OZE w postaci inspekcji terenowych u mieszkańców Gminy oraz na budynkach Użyteczności Publicznej

Etap III – Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej

  • przygotowanie dokumentacji technicznej: Studium Wykonalności oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego
  • przygotowanie analizy finansowej planowanej inwestycji
  • pomoc w skompletowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej (np. pozwolenia środowiskowe dot. obszarów Natura 2000 i oddziaływania na środowisko oraz wody)
  • przygotowanie wniosku o dotację

Etap IV – Pomoc w wyłonieniu Generalnego Wykonawcy

Etap V – Rozliczenie Projektu