W ramach I konkursu dla klastrów energii, organizowanego przez Ministerstwo Energii,
jako koordynator klastra, otrzymaliśmy

CERTYFIKAT PILOTAŻOWEGO SIEDLECKIEGO KLASTRA ENERGII

Oferujemy pełne wsparcie przy stworzeniu koncepcji Klastra Energii wraz z jej wdrożeniem

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG OBJĘTYCH OFERTĄ

 

ETAP I – PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ FUNKCJONOWANIA KLASTRA ENERGII W OPARCIU O ISTNIEJĄCE DOKUMENTY BUDOWY GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PONE, PGN, PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE)


ETAP II – POWOŁANIE KLASTRA

DOKUMENTY STRATEGICZNE:

 1. Opracowanie porozumienia cywilnoprawnego o powołaniu klastra energii – zgodnego z aktualną ustawą o OZE oraz Prawem Energetycznym,
 2. Opracowanie Regulaminu Klastra,
 3. Opracowanie strategii rozwoju klastra,
 4. Opracowanie bilansu energetycznego klastra.

DODATKOWE NIEZBĘDNE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z POWOŁANIEM KLASTRA ENERGII:

 1. Opracowanie wzoru Listu Intencyjnego dla uczestników Klastra Energii
 2. Opracowanie wzoru porozumienia z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD) oraz jego ostatecznego kształtu
 3. Pomoc (negocjacje) z OSD przy podpisaniu „umowy dystrybucyjnej”
 4. Opracowanie porozumień współpracy z lokalnymi podmiotami przy realizacji działań informacyjnych/edukacyjnych (LGD, stowarzyszenia)

ETAP III – FUNKCJONOWANIE KLASTRA ENERGII

 1. Przygotowanie strony WWW Klastra wraz z Formularzem zgłoszeniowym dla nowych członków Klastra,
 2. Przygotowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej dla mieszkańców/podmiotów zlokalizowanych na terenie Klastra (Gmin),
 3. Określenie strategii marketingowej Klastra,
 4. Wdrożenie strategii marketingowej Klastra,
 5. Funkcja Koordynatora Klastra,
 6. Prowadzenie bieżących spraw Klastra,
 7. Inne zadania przewidziane Porozumieniem i Regulaminem Klastra,
 8. Zbudowanie współpracy z Jednostkami Naukowymi w ramach rozwoju Klastra (konsultacje, określenie celów, list intencyjny).

ETAP IV – POZYSKANIE DOFINANSOWANIA NA FUNKCJONOWANIE KLASTRA I ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z JEGO FUNKCJONOWANIEM ORAZ REALIZACJĄ CELÓW INWESTYCYJNYCH(INWESTYCJE W OZE)

 1. poszukiwanie i organizacja finansowania projektów inwestycyjnych służących celom Klastra i przedstawianie im pozostałym Organom Klastra,

Jesteśmy założycielem oraz Koordynatorem kilkunastu Klastrów Energii w Polsce, m.in.:

NAZWA KLASTRA GMINY W KLASTRZE
Klaster Energii Prokopara RADZIEMICE
PAŁECZNICA
PROSZOWICE
KONIUSZA
Nadwiślański Klaster Energii NOWE BRZESKO
DRWINIA
KOSZYCE
MIASTO BOCHNIA
GMINA BOCHNIA
Siedlecki Klaster Enenrgii SKÓRZEC
MOKOBODY
DOMANICE
KOTUŃ
SUCHOŻEBRY
WODYNIE
LGD Ziemii Siedleckiej
Klaster Energii Korona Północnego Krakowa ZIELONKI
MICHAŁOWICE
KOCMYRZÓW-LUBORZYCA
IGOŁOMIA-WAWRZEŃCZYCE
WIELKA WIEŚ