• Bilans Energetyczny Gminy / Powiatu
  • Plan Transportu Niskoemisyjnego – JST powyżej 50 tys. mieszkańców
  • Program Ochrony Środowiska
  • Plan zaopatrzenia w ciepło energię elektryczną i paliwa gazowe oraz aktualizacja
  • Program Ochrony Powietrza
  • Lokalny program Rewitalizacji Gminy
  • Program Gospodarki Niskoemisyjnej
  • Plany działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP)