NOTA PRAWNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Administratorem udostępnianych przez Państwa danych osobowych jest DOEKO GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrzcach przy ul. Warszawska 126A, 32-086 Węgrzce, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000627191, posiadająca numer NIP: 9452196242, posiadająca numer REGON: 364913709, kapitał zakładowy: 50.000,00 zł.

Informujemy, że:

 • wszelkie kwestie związane z danymi osobowymi, a zwłaszcza wszelkie pytania, wnioski i roszczenia należy nam zgłaszać – osobiście/listownie pod adresem wskazanym powyżej lub za pośrednictwem maila: biuro@doekogroup.pl;
 • przedstawicielami Administratora są członkowie zarządu DOEKO GROUP sp. z o.o. wskazani w rejestrze przedsiębiorców, jako osoby umocowane do reprezentacji spółki, na zasadach wynikających z wpisu (tj. Jakub Maceja, Wojciech Chowaniak, Krzysztof Sajdutka, Szymon Kozak).
 • w zakresie udostępnionych danych osobowych, z zastrzeżeniem przepisów RODO, mają Państwo prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do nich;
  • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • przenoszenia danych;

Szczegółowe kwestie związane z danymi osobowymi przetwarzanymi przez Administratora, tj.:

 • podstawę prawną (konkretny przepis z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zakres oraz cele przetwarzania;
 • okres przechowywania danych;
 • odbiorców przetwarzanych przez Administratora danych osobowych lub ich kategorie;
 • informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz związanych z tym zabezpieczeniach i możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych – jeśli taka sytuacja ma miejsce;
 • informację, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych;
 • informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą – – jeśli taka sytuacja ma miejsce;
 • źródło pochodzenia danych osobowych (gdy nie uzyskaliśmy ich bezpośrednio od osoby, której dotyczą); uregulowane zostały w mających zastosowanie w konkretnych sytuacjach formularzach informacyjnych zawartych na Stronie https://doekogroup.pl/ w zakładce DANE OSOBOWE. Zwracamy również Państwa uwagę na kwestie związane z polityką plików cookies.

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych dotyczące: