Integralną częścią formularza jest dostępna za pośrednictwem Strony NOTA PRAWNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH – www.doekogroup.pl/rodo-np

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące danych osobowych, a związane z Państwa, jako osobami odbierającymi lub kierującymi do DOEKO wiadomości email.

W trakcie realizacji korespondencji mailowej przetwarzamy wyłącznie dane osobowe, które Państwo sami nam udostępnili, tj. co do zasady adres email, imię i nazwisko.

Udostępnione przez Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia Państwu kontaktu mailowego z DOEKO, w tym odpowiedzenia na Państwa pytania lub wnioski. nawiązania z Państwem współpracy w zakresie prowadzonej przez DOEKO działalności gospodarczej lub realizacji już podjętej z nami współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO ).

Odbiorcami udostępnionych nam danych osobowych będą podmioty współpracujące z DOEKO w zakresie prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, którym dane te zostały powierzone zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO lub udostępnione na mocy innych przepisów prawa (np. upoważnieni współpracownicy, dostawcy usług IT takich jak hosting, oprogramowanie oraz przestrzeń serwerowa, biuro rachunkowe, informatyk, organy administracji publicznej, kancelarie prawne, doradcy podatkowi).

Udostępnione nam dane osobowe przetwarzamy przez okres do czasu zakończenia łączącej nas z Państwem współpracy (lub decyzji o braku jej rozpoczęcia), upływu terminów wynikających z przepisów prawa regulujących kwestię naszej ewentualnej współpracy oraz przechowywania dokumentacji, w tym archiwizacji z nią związanej, a także – celem realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki – przez okres do upływu czasu, w jakim może dojść do ujawnienia ewentualnych Państwa lub naszych roszczeń.

Pośrednim celem wykorzystania Państwa danych osobowych może być kwestia:

– spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa regulujących kwestię naszej ewentualnej współpracy, w tym w zakresie rozliczenia realizowanej umowy (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) – przez okres wynikający z przepisów prawa;

– ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (Państwa lub Administratora) związanych z realizowaną korespondencją mailową (jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO)) – w trakcie lub po ustaniu korespondencji mailowej lub łączącego Państwa z DOEKO stosunku prawnego – przez okres do upływu czasu przedawnienia rzeczonych roszczeń.

Korzystanie z poczty email, a więc udostępnianie za jej pośrednictwem danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a zakres, forma i samo udostępnienie danych zależy tylko i wyłącznie od każdej korzystającej z maila osoby. Obsługa Klienta może, ale nie musi wiązać się z korzystanie z poczty email.

Uzyskane dane osobowe nie są przekazywane przez nas poza Europejski Obszar Gospodarczy.